Sorry , Please install flash player ...!

            English  |  Turkmen  | فارسی

 

          مقدمه
          سرزمين
          مسکن
          زبان و ادبيات
          اعياد و مراسم
          زيارتگاه ها
          پوشش
          خانواده
          نظر سنجی
          ارتباط با من

ترکمن گور پدران ، بزرگان و کسانی که در راه اجرای سنن طايفه مرده اند را گرامی می دارد، و آرامگاه اين کسان را که اغلب نام اولياء (دانای امور غيب يا پير قوم) برخوردارند زيارت می کند. بر گور آنها شاخ قوچ و علامت های نمادين قرار می دهد و بر آنها دخيل می بندد.

تعدادی از زيارتگاه های مربوط به بزرگان مذهبی و کسانی که بنحوی با رهبران مذهبی صدر اسلام در ارتباط هستند. مقبره يحيی بن زيد ( قرنقی امام) در شهر گنبد کاووس ، زکرياي پيغمبر (از اولياء) در شمال همین شهر و امامزاده دانشمند نزديک اينچه بورون که نسبش را به خلفای راشدين می رساند از اين جمله اند.

آرامگاه خالد نبی (خالد بن سنان) ، پير مقدسی که مقبره اش بر قله کوه گوکچه داغ قرار دارد يکی از مهم ترين زيارتگاه های ترکمن ها محسوب می شود. مقبره چوپان آقا ، خادم و چوپان خالد نبی در پايين پای پير نيز زيارتگاه معتقدان است. در جوار اين آرامگاه گورستانی باستانی واقع است که بر بالای گورهای آن سنگ هايی تراشيده  (اغلب) به شکل شاخ قوچ ، نماد ستايش نياکان و نشانه قدرت و برکت ديده می شود. درباره اين علامت ها روايات متفاوتی وجود دارد. برخی آنان را پيکره سنگ شده دشمنان خالد نبی که گرفتار خشم خداوند شدند و گروهی ديگر آنان را ياران پير می پندارند که به امر خداوند برای مصون ماندن از دشمنان به سنگ تبديل شده اند. در اين روايت خالدنبی که يکی از انبيا است از دست قوم خورشيد به اين محل پناه می آورد و با يارانش ، به خواست خداوند به شکل سنگ در می آيند تا اسير دشمنان نشوند. ترکمن ها کرامات و معجزات بسياری را به خالد نبی نسبت می دهند و اين باره داستان ها دارند.

 

درخت ها و درختچه هايي مقدس مانند درختچه ای که بر گور عبدالله شهيد (جوانی که به نامردی کشته شد) سبز شده است مراد دهنده اند. بر شاخه های درختانی که بر مزار مقدسين کاشته می شود صدها تکه پارچه رنگين ، به نيت حل مشکل و رفع حاجت گره زده اند. کمان کوچکی که با تکه ای چوب و نخی درست شده است با آرزوی داشتن پسری و عروسک پارچه ای به نيت داشتن دختر بر شاخه آويزان شده است. حاجت مندان و گرفتاران معتقدند بدين گونه با توسل به روح پاک نياکان به خواسته هايشان دست خواهند يافت.

 

مقدمه | سرزمين | مسکن | زبان و ادبيات | اعياد و مراسم | زيارتگاه ها | پوشش | خانواده | نظر سنجی | ارتباط با من

اين سايت ، آخرين بار در تاريخ 12/7/84 به روز رسانده شد

طراح سايت : جرن آخوندی

 

Free Web Hosting